نویز و هام در سیستمهای صوتی (بخش دوم)

نویز و هام در سیستمهای صوتی (بخش دوم)

یکشنبه 29 اکتبر 2006
/ / /

از آنجایی که کابلها هم بخشی از سیستم انتقال سیگنال هستند آنها هم در دو حالت بالانس و غیر بالانس طراحی میشوند. کابلهای غیر بالانس RCA نام دارند بشکل زیر :

001.jpg

کابل RCA یک هسته دارد که سطح ولتاژ x بر روی آن وجود دارد و یک شیلد صفر ولت که بشکل استوانه هسته را احاطه کرده و از نویز محافظت میکند. حفاظت تنها به میدان الکتریکی محدود بوده و این شیلد نمیتواند سیگنال را از میدان مغناطیسی مزاحم حفاظت نماید.

کابلهای بالانس یا XLR دارای سه Pin بوده و Pin 1 آنها همان خط ولتاژ رفرنس را انتقال میدهد (Ground) و Pin 2 برای انتقال سیگنال x و Pin 3 برای انتقال سیگنال x- طراحی شده است. شکل کابل بالانس بصورت زیر میباشد :

n91.jpg

دو خط 2 و 3 که سیگنالهای x و x- را همراه دارند به هم تابیده میشوند تا نسبت به میدانهای مغناطیسی مزاحم حساس نباشند و خط اول بصورت شیلدی استوانه ای دو خط 2 و 3 را برای حفاظت از نویز در بر میگیرد. شکل زیر شمایی از یک کابل بالانس را نشان میدهد :

np6.jpg

One Comment