نویز و هام در سیستمهای صوتی (بخش سوم)

در سیستم های الکترونیکی مساله ولتاژ رفرنس (Ground) نقشی اساسی داشته و سطح ولتاژ رفرنس نباید در اثر عوامل خارجی تغییر کند چرا که با تغییر سطح ولتاژ Ground انتقال صحیح سیگنال با مشکل مواجه میشود. طراحی باید بشکلی باشد که ولتاژ رفرنس در مراحل انتقال ثابت مانده و نویز بر روی آن تاثیر نگذارد. به مجموعه … ادامه خواندن نویز و هام در سیستمهای صوتی (بخش سوم)