باران امروز سوم اردیبهشت ماه

باران امروز سوم اردیبهشت ماه

چهارشنبه 23 آوریل 2014
/ / /

امروز یک ربع زیر بارون شدید بودم ، میشه گفت خیس خیس خیس شدم …

هوای بهاری بارون بهاری …

مهندس هم زنگ زد همبرگر تو راهه

انگار آسمون و زمین توجهی به دنیای پر از رنج آدمها ندارند ، برای خودشون خوشحالن دارن حال میکنن

زندگی عاشقتم …

2 Comments